LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Laipni lūdzam www.produktuatsauksmes.lv! Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniešanas noteikumus, pirms piekļūstat mūsu vietnei vai izmantojat to. Piekļūstot kādai vietnes daļai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, tad jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai izmantot pakalpojumus.

2. Informācijas precizitāte

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Šīs vietnes materiāls ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un to nevajadzētu paļauties vai izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primāriem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkura paļaušanās uz materiāliem šajā vietnē ir jūsu pašu atbildība

3. Autortiesības

Viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Šajās lapās esošā informācija, teksts, attēli vai grafiki ir izmantojami tikai personīgos, nekomerciālos nolūkos, un tos ir aizliegts pilnībā vai daļēji reproducēt, mainīt, pārraidīt, licencēt vai publicēt jebkādos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

4. Mājas lapas lietošanas atļauja

Tīmekļa vietnes lietotāju vecums nedrīkst būt mazāks par 16 gadiem. Ja jūs dzīvojat jurisdikcijā, kur minimālais vecums juridiski saistoša līguma noslēgšanai pārsniedz 16 gadus, jums ir jāsasniedz jūsu jurisdikcijas minimālais pieļaujamais likums.

5. Pakalpojumu noteikumu izmaiņas

Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumu jaunāko versiju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni par izmaiņām. Jūsu turpmākā izmantošana vai piekļuve mūsu vietnei vai pakalpojumam pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos nozīmē šo izmaiņu pieņemšanu.

6. Trešo personu saites

Trešās puses saites šajā vietnē var novirzīt jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav ar mums saistītas. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem trešo pušu materiāliem vai vietnēm, kā arī par citiem materiāliem, produktiem vai trešo pušu pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu vietnēm. Lūdzu, rūpīgi pārskatiet trešās puses politiku un praksi un pārliecinieties, ka to saprotat, pirms veicat jebkādu darījumu. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo pušu produktiem ir jāadresē trešajai pusei.

Poduktuatsauksmes.lv interneta mājas lapa var saturēt saites ar citu, trešo uzņēmumu interneta mājas lapām. Neuzņemas nekādu atbildību par šo interneta mājas lapu saturu.

7. Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi

Reizēm mūsu vietnē vai Pakalpojumā var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var būt saistīta ar produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju ja kāda informācija. Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai kādā no saistītajām vietnēm, tostarp bez ierobežojumiem, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to prasa likums. Neviens norādīts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas tiek lietots pakalpojumā vai kādā no saistītajām vietnēm, nav jāņem vērā, lai norādītu, ka visa Pakalpojumā vai jebkurā saistītajā vietnē sniegtā informācija ir mainīta vai atjaunināta.

8. Aizliegtā izmantošana

Papildus citiem pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt nelikumīgas darbības vai piedalīties tajās; (c) pārkāpt visus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt mūsu vai citu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākties, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, kaitēt, apmelot, noniecināt, iebiedēt vai diskriminēt kādu, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju, etnisko piederību, rasi, vecumu, nacionālo izcelsmi vai invaliditāti; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks izmantots vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vākt vai izsekot citu personu personiskajai informācijai; i) sūtīt surogātpastu, pikšķerēt, aizbildināties vai veikt citas tamlīdzīgas rīcības; j) jebkādiem neķītriem vai amorāliem mērķiem; vai (k) traucēt vai apiet Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes lietošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem lietojumiem.

9. Pārtraukšana

Pušu saistības un saistības, kas radušās pirms līguma izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visiem mērķiem. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā tikai tad, kad jūs vai mēs tos pārtraucam. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai pārtraucot lietot mūsu vietni. Ja pēc mūsu vienīgā sprieduma jums neizdodas vai mums ir aizdomas, ka esat neievērojis kādu no šo pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai nosacījumiem, mēs arī varam izbeigt šo līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksiet atbildīgs par visām pienākošajām summām līdz izbeigšanas datumam (ieskaitot); un / vai attiecīgi var liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

Personas informācija

Jūsu personas informācijas iesniegšanu, izmantojot veikalu, reglamentē mūsu privātuma politika.

10. Garantiju atruna, atbildības ierobežojumi

Mēs negarantējam, neapstiprinām un negarantējam, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām. Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā laikā atcelt pakalpojumu, bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nepārprotami piekrītat, ka pakalpojuma izmantošana vai nespēja to izmantot ir jūsu vienīgais risks. Pakalpojums un visi ar pakalpojuma palīdzību jums piegādātie produkti un pakalpojumi (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādījām) tiek nodrošināti jūsu vajadzībām “tādi, kādi tie ir” un “pieejami”, bez jebkādas tiešas vai nepastarpinātas pārstāvības, garantijām vai nosacījumiem. netiešas garantijas vai nosacījumi par pārdodamību, tirgojamu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un pārkāpumiem. Nekādā gadījumā, mūsu direktori, darbinieki, strādnieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, interni, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem, prasījumiem vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, sodiem, īpašiem, vai jebkāda veida izrietošiem zaudējumiem, tostarp bez ierobežojuma zaudētā peļņa, zaudētie ieņēmumi, zaudētie ietaupījumi, datu zudumi, aizstāšanas izmaksas vai jebkuri līdzīgi zaudējumi neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar līgumu, nolaidību, stingru atbildību vai citādi, kas izriet no jebkura pakalpojuma vai jebkura produkta, kas iegādāts, izmantojot pakalpojumu, lietošanu vai jebkuru citu pretenziju, kas jebkādā veidā saistīta ar pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā, vai jebkādi jebkāda veida zaudējumi vai bojājumi, kas radušies pakalpojuma vai jebkura pakalpojuma, kas nosūtīts, pārsūtīts vai citādi padarīts pieejams, izmantojot pakalpojumu, izmantošanas rezultātā, pat ja tiek ieteikts par to iespējamību. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas neļauj izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota maksimāli likumā atļautajā apjomā.

11. Pārtraukšana

Gadījumā, ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem tiek atzīts par prettiesisku, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms pilnā apjomā, ko atļauj piemērojamie tiesību akti, un tiek uzskatīts, ka neizpildāmā daļa ir atdalīta no šiem Noteikumiem. Pakalpojums noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu derīgumu un izpildāmību.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Kad jūs pārlūkojat mūsu veikalu, mēs automātiski saņemam arī jūsu datora interneta protokola (IP) adresi, lai sniegtu mums informāciju, kas palīdz mums uzzināt par jūsu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu.

E-pasta mārketings: ar jūsu atļauju mēs varam nosūtīt jums e-pasta ziņojumus par mūsu veikalu, jauniem produktiem un citiem atjauninājumiem.

2. Piekrišana

Kā mēs saņemat jūsu piekrišanu?

Kad jūs sniedzat mums personas informāciju, lai pabeigtu darījumu, pārbaudītu savu kredītkarti, veiktu pasūtījumu, vienotos par piegādi vai atgrieztu pirkumu, mēs saprotam, ka jūs piekrītat, ka mēs to apkopojam un izmantosim tikai šim konkrētam nolūkam.

Ja mēs prasīsim jūsu personas informāciju sekundāra iemesla dēļ, piemēram, mārketinga dēļ, mēs vai nu tieši lūgsim jūsu izteikto piekrišanu, vai arī nodrošināsim iespēju pateikt nē.

Kā es varu atsaukt savu piekrišanu?

Ja pēc pieteikšanās pārdomājat, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, lai mēs ar jums sazinātos, lai turpinātu jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu, sazinoties ar mums pa e-pastu info@produktuatsauksmes.lv

3. Atklāšana

Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja jūs pārkāpjat mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

4. Trešo pušu pakalpojumi

Parasti mūsu izmantotie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji apkopos, izmantos un izpaudīs jūsu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai tie varētu sniegt mums sniegtos pakalpojumus. Tomēr noteiktiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, maksājumu vārtiem un citiem maksājumu darījumu apstrādātājiem, ir savas privātuma politikas attiecībā uz informāciju, kas mums tiem jāsniedz par jūsu pirkumiem saistītajiem darījumiem.

Attiecībā uz šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs iesakām izlasīt viņu privātuma politikas, lai jūs varētu saprast, kā šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās jūsu personisko informāciju.

Jo īpaši atcerieties, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties vai tiem var būt telpas, kas atrodas citā jurisdikcijā nekā jūs vai mēs. Tātad, ja izvēlaties turpināt darījumu, kas ietver trešās puses pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, uz jūsu informāciju var attiekties tās jurisdikcijas(-u) tiesību akti, kurā atrodas šis pakalpojumu sniedzējs vai tā telpas.

Piemēram, ja atrodaties Kanādā un jūsu darījumu apstrādā maksājumu vārteja, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, jūsu personiskā informācija, kas izmantota šī darījuma veikšanai, var tikt atklāta saskaņā ar ASV tiesību aktiem, tostarp Patriot Act.

Tiklīdz jūs atstājat mūsu veikala vietni vai tiekat novirzīts uz trešās puses vietni vai lietojumprogrammu, šī konfidencialitātes politika vai mūsu vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi uz jums vairs neattiecas.

Saites

Noklikšķinot uz saitēm mūsu veikalā, tās var novirzīt jūs prom no mūsu vietnes. Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu privātuma praksi un aicinām jūs izlasīt to paziņojumus par konfidencialitāti.

5. Drošība

Lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, mēs veicam saprātīgus piesardzības pasākumus un sekojam nozares paraugpraksei, lai nodrošinātu, ka tā netiek nepamatoti pazaudēta, ļaunprātīgi izmantota, piekļūta, izpausta, mainīta vai iznīcināta.

Ja sniedzat mums savas kredītkartes informāciju, informācija tiek šifrēta, izmantojot drošu ligzdu slāņa tehnoloģiju (SSL), un tiek saglabāta ar AES-256 šifrēšanu. Lai gan neviena pārraides metode internetā vai elektroniskā uzglabāšana nav 100% droša, mēs ievērojam visas PCI-DSS prasības un ieviešam papildu vispārpieņemtus nozares standartus.

6. Piekrišanas termiņš

Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas štatā vai provincē vai ka esat pilngadīgs savā dzīvesvietas štatā vai provincē un esat devis mums savu piekrišanu atļaut jebkuru nepilngadīgajiem apgādājamajiem, lai izmantotu šo vietni.

7. Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo privātuma politiku, tāpēc, lūdzu, pārskatiet to bieži. Izmaiņas un precizējumi stāsies spēkā nekavējoties pēc to ievietošanas vietnē. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā politikā, mēs šeit paziņosim, ka tā ir atjaunināta, lai jūs zinātu, kādu informāciju mēs apkopojam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos (ja tādi ir) mēs izmantojam un/vai izpaužam. to.

Ja mūsu veikals tiek iegādāts vai apvienots ar citu uzņēmumu, jūsu informācija var tikt nodota jaunajiem īpašniekiem, lai mēs varētu turpināt jums pārdot produktus.

8. Jautājumi un kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku vai šeit aprakstīto praksi, varat sazināties ar mums, izmantojot šajā vietnē norādīto kontaktinformācij, vai pa e-pastu info@produktuatsauksmes.lv

Scroll to Top